Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14372
Title: Động lực học công trình
Authors: Phạm, Đình Ba (ch.b)
Nguyễn, Tài Trung
Keywords: Động lực học -- Học hỏi và giàng dạy
Issue Date: 2005
Publisher: Xây dựng
Abstract: Tài liệu trình bày các nội dung rất cơ bản của lí thuyết dao động công trình: Dao động hệ một bậc tự do; Dao động hệ hữu hạn bậc tự do; Dao động hệ vô hạn bậc tự do; Trên cơ sở đó có thể vận dụng đê giải quyết các bài toán động lực học công trình trong thực tê với các hệ kết câu khác nhau: Dầm, khung, dàn... chịu các tác dụng động khác nhau ; Tài liệu cũng đề cập đến bài toán dao động của kết cấu khung cao tầng chịu tác dụng động đất. Ở tài liệu này, chủ yếu giải quyết các nội dung trong phạm vi của lí thuyết dao động tuyến tính ; với bài toán dao động phi tuyến mới chỉ đề cập đến bài toán dao động đàn dẻo hệ một bậc tự do.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14372
Appears in Collections:Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dong-luc-hoc-cong-trinh-P.1.pdf2,11 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Dong-luc-hoc-cong-trinh-P.2.pdf3,24 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.