Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14370
Title: Cơ học kết cấu - Tập 2: Hệ siêu tĩnh
Authors: Lều, Thọ Trình
Keywords: Cơ học kết cấu
Hệ siêu tĩnh
Issue Date: 2001
Publisher: Khoa học và kỹ thuật
Abstract: Giới thiệu phương pháp lực và cách tính hệ phẳng siêu tĩnh, phương pháp chuyển vị và cách tính hệ phẳng siêu động, phương pháp hỗn hợp và liên hợp, hệ không gian, phương pháp phân phối mômen, động học và khái niệm về cách tính theo trạng thái giới hạn
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14370
Appears in Collections:Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Co-hoc-ket-cau-T.2.pdf8,98 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.