Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14367
Title: Cơ học kết cấu
Authors: Lý, Trường Thành (ch.b)
Lều, Mộc Lan
Hoàng, Đình Trí
Keywords: Cơ học kết cấu
Issue Date: 2006
Publisher: Xây dựng
Abstract: Cơ học kết cấu cung cấp cho các kỹ sư thiết kế các kiến thức cần thiết để xác định nội lực và chuyển vị trong kết cấu, từ đó lựa chọn được kết cấu có hình dạng và kích thước hợp lý. Môn học giúp cho các kỹ sư thi công phân tích đúng đắn sự làm việc của kết cấu, nhằm tránh những sai sót trong quá trình thi công cũng như tìm ra các biện pháp thi công hợp lý.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14367
Appears in Collections:Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Co-hoc-ket-cau.pdf5,04 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.