Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14366
Title: Bài tập Cơ học kết cấu - Tập 2: Hệ siêu tĩnh
Authors: Lều, Thọ Trình
Nguyễn, Mạnh Yên
Keywords: Cơ học kết cấu -- Bài tập
Hệ siêu tĩnh
Issue Date: 2007
Publisher: Khoa học và kỹ thuật
Citation: Tái bản có sửa chữa, bổ sung
Abstract: Một số đề bài, lời giải, đáp số các bài tập tính các hệ phẳng siêu tĩnh theo phương pháp lực: tính hệ phẳng siêu động theo phương pháp chuyển vị, tính kết cấu theo phương pháp hỗn hợp, tính hệ siêu tĩnh khong gian, tính kết cấu theo trạng thái thời gian, theo phương pháp mômen, phương pháp gần đúng, phương pháp tải trọng đàn hồi, phương pháp động học
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14366
Appears in Collections:Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bai-tap-Co-hoc-ket-cau-T.2.pdf9,67 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.