Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14364
Title: Địa chất công trình
Authors: Nguyễn, Uyên
Nguyễn, Văn Phương
Keywords: Địa chất học công trình
Issue Date: 2011
Publisher: Xây dựng
Citation: Tái bản
Abstract: Cung cấp kiến thức cơ bản về đất đá, kiến tạo địa chất, lịch sử phát triển vỏ quả đất; những thành phần cấu tạo và đặc tính cơ bản về một số loại đất đá, nước dưới đất. Trình bày về các hiện tượng địa chất động lực công trình, kỹ thuật khảo sát địa chất công trình
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14364
Appears in Collections:Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dia-chat-cong-trinh-P.1.pdf6,34 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Dia-chat-cong-trinh-P.2.pdf5,52 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.