Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14358
Title: Thuỷ lực - Tập 1 (Sách dùng trong các trường đại học kỹ thuật soạn theo chương trình đã được hội đồng môn học Thuỷ lực của Bộ Giáo dục và đào tạo duyệt)
Authors: Nguyễn, Tài
Keywords: Thuỷ lực
Issue Date: 1998
Publisher: Xây dựng
Abstract: Giáo trình nghiên cứu các vấn đề chuyển động của nước trong lòng dãn nở trong ống, nước nhảy, đập tràn, nối tiếp và tiêu năng ở hạ lưu công trình, chảy qua cống, công trình nối tiếp, mô hình hoá các hiện tượng động lực
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14358
Appears in Collections:Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thuy-luc-Tap1-P.1.pdf11,91 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Thuy-luc-Tap1-P.2.pdf29,09 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.