Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14341
Title: Giáo trình vi sinh vật học công nghiệp (Dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp kĩ thuật và dạy nghề)
Authors: Nguyễn, Xuân Thành (ch.b)
Keywords: Vi sinh vật -- Học tập và giảng dạy
Công nghệ vi sinh
Issue Date: 2005
Publisher: Giáo dục
Abstract: Khái quát về vi sinh vật: virus, các nhóm vi sinh vật và sinh lí học, di truyền vi sinh vật, ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh đến vi sinh vật và sự phân bố của vi sinh vật trong tự nhiên. Vi sinh vật ứng dụng trong các ngành: công nghiệp lên men, nông-lâm...
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14341
Appears in Collections:Công nghệ thực phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vi-sinh-vat-hoc-cong-nghiep.pdf128,15 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.