Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14339
Title: Bài giảng Ứng dụng tin học trong thiết kế thí nghiệm và xử lý số liệu (Phương pháp nghiên cứu nâng cao)
Authors: Lê, Đình Phùng
Nguyễn, Minh Hiếu
Keywords: Phân tích số liệu
Phần mềm SPSS
Tin học ứng dụng
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Nông lâm Huế
Abstract: Trình bày các nguyên tắc nhập và phân tích số liệu. Giới thiệu tổng quát về cấu trúc chung, cách sử dụng của phần mềm SPSS...
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14339
Appears in Collections:Công nghệ thực phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ung-dung-tin-hoc.pdf1,65 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.