Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14108
Title: Nghiên cứu chế tạo Robot gắp sản phẩm trong công nghiệp: Đề tài NCKH
Authors: Lê, Ngọc Trân (Người hướng dẫn khoa học)
Nguyễn, Văn Sỹ
Nguyễn, Văn Hoàng Thanh
Keywords: Robot -- Đề tài nghiên cứu khoa học
Robot công nghiệp -- Đề tài nghiên cứu khoa học
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Khoa Điện - Điện tử
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14108
Appears in Collections:Viện Điện - điện tử - CNTT (DTNCKH-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Van-Si.pdf1,84 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.