Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13962
Title: Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Authors: Nguyễn, Vương Thịnh
Keywords: Cơ sở dữ liệu -- Quản trị
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Hàng hải. Khoa Công nghệ thông tin
Abstract: Khái niệm về CSDL và hệ quản trị CSDL; Các thành phần cơ bản trong MS SQL Server; Ngôn ngữ T-SQL và các đối tượng CSDL; Các tác vụ quản trị hệ thống
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13962
Appears in Collections:Công Nghệ TT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bai-giang-He-quan-tri-co-so-du-lieu.pdf3,46 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.