Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13892
Title: Hướng dẫn thiết kế hệ thống lạnh
Authors: Nguyễn, Đức Lợi
Keywords: Kĩ thuật lạnh
Công nghệ lạnh
Issue Date: 2005
Publisher: Khoa học kỹ thuật
Abstract: Phương pháp tính toán các kho lạnh, cá hệ thống lạnh, chu trình lạnh, tính chọn máy nén và các thiết bị chính, thiết bị phụ và các thiết bị tự động điều khiển, điều chỉnh báo hiệu đi kèm.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13892
Appears in Collections:Công nghệ thực phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Huong-dan-thiet-ke-he-thong-lanh.pdf28,1 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.