Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13691
Title: Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chính sách giá của Khách sạn Bưu điện: Khóa luận tốt nghiệp
Authors: Nguyễn, Tấn Hoành (GVHD)
Phan, Thị Giang
Keywords: Khách sạn -- Quản lí
Issue Date: 7/2014
Publisher: Khoa Kinh Tế - Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13691
Appears in Collections:Ngành Du lịch (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phan Thi Giang.pdf1,42 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.