Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13688
Title: Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả Quản trị chất lượng tại Công ty Cổ phần cấu kiện bê tông DIC - Tín Nghĩa: Khóa luận tốt nghiệp
Authors: Nguyễn, Thị Phương Thảo (GVHD)
Nguyễn, Thị Thu Hiền
Keywords: Quản lí chất lượng
Issue Date: 7/2014
Publisher: Khoa Kinh Tế - Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13688
Appears in Collections:Ngành Quản trị kinh doanh (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Thu Hien.pdf2,05 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.