Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13686
Title: Một số biện pháp nhằm nâng cao công tác Quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Cấu kiện bê tông DIC - Tín Nghĩa: Khóa luận tốt nghiệp
Authors: Nguyễn, Thị Phương Thảo (GVHD)
Hoàng, Thị Thu Huyền
Keywords: Quản lí nhân sự
Issue Date: 7/2013
Publisher: Khoa Kinh Tế - Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13686
Appears in Collections:Ngành Quản trị kinh doanh (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hoang Thi Thu Huyen.pdf1,33 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.