Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13606
Title: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị chuỗi cung ứng nguyên vật liệu tại Công ty TNHH XD Ngọc Đáng - Út Thuận: Khóa luận tốt nghiệp
Authors: Nguyễn, Tấn Hoành (GV hướng dẫn)
Trương, Thị Ánh Nguyệt
Keywords: Chuỗi cung ứng
Kinh doanh -- Quản lý
Issue Date: 6/2013
Publisher: Khoa Kinh Tế - Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13606
Appears in Collections:Ngành Quản trị kinh doanh (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
[30-07-2013_19.01.35]truong_thi_anh_nguyet_dh09dn.pdf1,2 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.