Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13603
Title: Phân tích tình hình tài chính và đưa ra một số giải pháp về tài chính tại Công ty TNHH MTV xăng dầu Bà Rịa - Vũng Tàu: Khóa luận tốt nghiệp
Authors: Tăng, Thị Hiền (GV hướng dẫn)
Vũ, Hoàng Oanh
Keywords: Tài chính doanh ngiệp
Tài chính
Issue Date: 6/2013
Publisher: Khoa Kinh Tế - Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13603
Appears in Collections:Ngành Quản trị kinh doanh (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
[30-07-2013_19.01.42]vu_hoang_oanh_dh09dn.pdf1,63 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.