Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13601
Title: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hoá của chi nhánh Tổng công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - Công ty Cảng dịch vụ Dầu khí PTSC: Khóa luận tốt nghiệp
Authors: Cao, Huyền Minh (GV hướng dẫn)
Đào, Thị Kinh Thanh
Keywords: Giao nhận hàng hóa
Issue Date: 6/2013
Publisher: Khoa Kinh Tế - Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13601
Appears in Collections:Ngành Quản trị kinh doanh (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
[30-07-2013_19.00.16]dao_thi_kim_thanh_dh09dn.pdf1,62 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.