Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13598
Title: Giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu: Khóa luận tốt nghiệp
Authors: Nguyễn, Thị Phương Thảo (GV hướng dẫn)
Nguyễn, Thị Nguyệt
Keywords: Kinh doanh
Kênh phân phối -- Quản lý
Issue Date: 6/2013
Publisher: Khoa Kinh Tế - Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13598
Appears in Collections:Ngành Quản trị kinh doanh (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
[30-07-2013_19.00.38]nguyen_thi_nguyet_dh09dn.pdf2,39 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.