Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13597
Title: Hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Vận tải và thuê Tàu biển Việt Nam giai đoạn 2013-2018: Khóa luận tốt nghiệp
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Hạnh (GV hướng dẫn)
Triệu, Minh
Keywords: Kế hoạch chiến lược
Kế hoạch kinh doanh
Issue Date: 6/2013
Publisher: Khoa Kinh Tế - Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13597
Appears in Collections:Ngành Quản trị kinh doanh (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
[30-07-2013_19.01.12]trieu_minh_dh09dn.pdf2,31 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.