Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13596
Title: Thực trạng và giải pháp quản trị chuỗi cung ứng bạch tuộc đông lạnh xuất khẩu của Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Khóa luận tốt nghiệp
Authors: Phạm, Ngọc Khanh (GV hướng dẫn)
Trần, Thị Phương Hoa
Keywords: Chuỗi cung ứng
Issue Date: 6/2013
Publisher: Khoa Kinh Tế - Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13596
Appears in Collections:Ngành Quản trị kinh doanh (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
[30-07-2013_19.01.03]tran_thi_phuong_hoa_dh09dn.pdf2,51 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.