Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13593
Title: Thực trạng và giải pháp quản trị chuỗi cung ứng surimi của Công ty Cổ phần Thuỷ sản và Xuất nhập khẩu Côn Đảo (Coimex): Khóa luận tốt nghiệp
Authors: Ngô, Thuý Lân (GV hướng dẫn)
Châu, Văn Tiến Hiệp
Keywords: Chuỗi cung ứng
Issue Date: 6/2013
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13593
Appears in Collections:Ngành Quản trị kinh doanh (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
[30-07-2013_19.00.08]chau_van_tien_hiep_dh09dn.pdf3,2 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.