Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13592
Title: Một số giải pháp nhằm phát triển dịch vụ lưu trú cho Khu Dịch vụ Dầu khí Lam Sơn: Khóa luận tốt nghiệp
Authors: Phạm, Thu Huyền (GV hướng dẫn)
Lê, Hồng Trúc
Keywords: khách sạn -- Quản lí
Du lịch -- Vũng Tàu
Issue Date: 6/2013
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13592
Appears in Collections:Ngành Du lịch (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
[30-07-2013_19.00.24]le_hong_truc_dh09dn.pdf1,32 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.