Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13240
Title: Thực hành Hóa đại cương: Bài giảng
Authors: Vũ, Thị Hồng Phượng (ch.b)
Nguyễn, Thị Minh Nguyệt
Nguyễn, Ngọc Hiểu
Keywords: Nguyên tử
Phân tử
Nhiệt động học
Cân bằng hóa học
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Khoa Hóa học và Công nghệ thực phẩm
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13240
Appears in Collections:Bài giảng (BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bai giang Thuc hanh Hoa dai cuong.pdf2 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.