Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/12328
Title: Vai trò của các hội,Tổ chức phi chính phủ trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta
Authors: Nguyễn, Minh Phương
Keywords: Tổ chức nhà nước
Issue Date: 2005
Series/Report no.: Tổ chức nhà nước, số 9; tr. 16-18
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/12328
ISSN: 0868-3697
Appears in Collections:Tạp chí Tổ chức nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CTv74S092005016.pdf 1,17 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.