Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/11614
Title: Đa dạng hoá loại và hình thức hoá đơn tiền đề cho việc áp dụng công nghệ trong quản lý hoá đơn
Authors: Nguyễn, Xuân Sơn
Keywords: Quản lý nhà nước
Issue Date: 2010
Series/Report no.: Quản lý nhà nước, số 175; tr. 50-52,62
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/11614
ISSN: 0868-2828
Appears in Collections:Tạp chí Quản lý nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv219S1752010050.pdf122,91 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.