Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/9500
Title: Mô hình công ty mẹ, công ty con - một giải pháp lớn để tăng tính minh bạch của DNNN và góp phần quan trọng định hướng XNCN của nền kinh tế nước ta
Authors: Nguyễn, Huy Oánh
Lê, Văn Bằng
Keywords: Nghiên cứu kinh tế
Issue Date: 2006
Series/Report no.: Nghiên cứu kinh tế, số 3; tr. 44-47
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/9500
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv130S032006044.pdf242,05 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.