Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/8464
Title: Quản lý nhà nước về môi trường ở Nhật Bản và những gợi ý cho Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc
Keywords: Nghiên cứu Đông Bắc á
Issue Date: 2007
Series/Report no.: Nghiên cứu Đông Bắc á, số 2; tr. 35-40
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/8464
ISSN: 0868-3646
Appears in Collections:Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv183S22007035.pdf341,81 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.