Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/7947
Title: Bối cảnh quốc tế và tác động của nó tới con đường phát triển của Trung Quốc và ấn Độ
Authors: Trần, Văn Tùng
Keywords: Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông
Issue Date: 2007
Series/Report no.: Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông, số 3; tr. 33-37
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/7947
ISSN: 1859-0519
Appears in Collections:Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv302S32007033.pdf297,33 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.