Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/7786
Title: Khủng hoảng năng lượng và vị trí của các nước Trung Đông trong thị trường năng lượng thế giới
Authors: Trần, Văn Tùng
Keywords: Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông
Issue Date: 2010
Series/Report no.: Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông, số 5; tr. 20-27
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/7786
ISSN: 1859-0519
Appears in Collections:Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv302S052010020.pdf180,31 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.