Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/7217
Title: Chính sách cử tuyển - một chủ trương đúng trong chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta về phát triển giáo dục, đào tạo ở vùng miền núi, vùng dân tộc thiểu số
Authors: Nguyễn, Thị Mỹ Trang
Lại, Thị Thu Hà
Keywords: Dân tộc học
Issue Date: 2005
Series/Report no.: Dân tộc học, số 2; tr. 27-30
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/7217
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Tạp chí Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv208S022005027.pdf969,64 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.