Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/7170
Title: Cơ chế ứng phó với tình trạng khan hiếm lương thực tại cộng đồng người Thái và Khơ-Mú ở vùng cao tỉnh Nghệ An, Việt Nam: Từ góc nhìn kinh tế học
Authors: Nguyễn, Quang Tân
Keywords: Dân tộc học
Issue Date: 2009
Series/Report no.: Dân tộc học, số 1; tr. 31-45
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/7170
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Tạp chí Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv208S1-22009031.pdf613,7 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.