Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/7168
Title: Cơ chế ứng phó với tình trạng khan hiếm lương thực của các dân tộc thiểu số ở vùng cao Việt Nam và CHDCND Lào: Nâng cao năng lực và hợp tác nghiên cứu giữa viện dân tộc học (Việt Nam) và viện nghiên cứu văn hoá (Lào)
Authors: Phạm, Quang Hoan
Keywords: Dân tộc học
Issue Date: 2009
Series/Report no.: Dân tộc học, số 1; tr. 11-17
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/7168
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Tạp chí Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv208S1-22009011.pdf298,11 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.