Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/6815
Title: Đoàn kết, đổi mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
Authors: Nông, Đức Mạnh
Keywords: Lịch sử Đảng
Issue Date: 2009
Series/Report no.: Lịch sử Đảng, số 10; tr. 6-11
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/6815
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Tạp chí Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv243S102009006.pdf223,81 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.