Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/6564
Title: Đảng bộ và nhân dân huyện Củ Chi thực hiện chương trình xóa đói, giảm nghèo
Authors: Lê, Bàn Thạch
Trà, Văn Quýnh
Keywords: Lịch sử Đảng
Issue Date: 2005
Series/Report no.: Lịch sử Đảng, số 4; tr. 31-34
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/6564
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Tạp chí Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv243S042005031.pdf1,06 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.