Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/6456
Title: Vấn đề nhiên liệu - năng lượng và sự cần thiết phải tiến hành chính sách tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường ở Trung Quốc
Authors: Oxtrovxkij
Keywords: Nghiên cứu Trung Quốc
Issue Date: 2009
Series/Report no.: Nghiên cứu Trung Quốc, số 7; tr. 3-17
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/6456
ISSN: 1859-0039
Appears in Collections:Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.