Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/6395
Title: Buôn bán qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc và một số nhận xét về những điều kiện để phát triển buôn bán qua biên giới giữa hai nước
Authors: Lê, Tuấn Thanh
Keywords: Nghiên cứu Trung Quốc
Issue Date: 2004
Series/Report no.: Nghiên cứu Trung Quốc, số 4; tr. 41-52
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/6395
ISSN: 1859-0039
Appears in Collections:Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.