Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/6379
Title: Về phát triển nguồn nhân lực đối với sự phát triển bền vững ở một số nước Đông Á trong quá trình hội nhập
Authors: Trương, Thị Thuý Hằng
Keywords: Nghiên cứu Trung Quốc
Issue Date: 2009
Series/Report no.: Nghiên cứu Trung Quốc, số 3; tr. 75-86
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/6379
ISSN: 1859-0039
Appears in Collections:Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.