Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/6378
Title: Ảnh hưởng của hệ giá trị chính trị Phương Tây đến sự phát triển của các xã hội ở Đông Á . Trường hợp của Trung Quốc
Authors: Lương, Văn Kế
Keywords: Nghiên cứu Trung Quốc
Issue Date: 2009
Series/Report no.: Nghiên cứu Trung Quốc, số 3; tr. 69-74
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/6378
ISSN: 1859-0039
Appears in Collections:Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.