Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/6376
Title: Vai trò và ảnh hưởng của nho học đối với sự phát triển bền vững của văn hoá và con người ở một số nước Đông Á
Authors: Phan, Văn Các
Keywords: Nghiên cứu Trung Quốc
Issue Date: 2009
Series/Report no.: Nghiên cứu Trung Quốc, số 3; tr. 48-60
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/6376
ISSN: 1859-0039
Appears in Collections:Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.