Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/6375
Title: Một số giá trị văn hoá truyền thống và ảnh hưởng của nó đến sự phát triển văn hoá và con người ở khu vực Đông Á khi hội nhập Quốc tế
Authors: Trần, Lê Bảo
Keywords: Nghiên cứu Trung Quốc
Issue Date: 2009
Series/Report no.: Nghiên cứu Trung Quốc, số 3; tr. 35-47
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/6375
ISSN: 1859-0039
Appears in Collections:Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.