Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/6342
Title: Nhân nghĩa, từ hứng vị siêu hình của dịch truyện đến tư tưởng chỉ đạo chiến lược bình ngô của Nguyễn Trãi
Authors: Nguyễn, Thạch Giang
Keywords: Nghiên cứu Trung Quốc
Issue Date: 2006
Series/Report no.: Nghiên cứu Trung Quốc, số 2; tr. 61-66
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/6342
ISSN: 1859-0039
Appears in Collections:Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.