Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/6321
Title: Chương trình “hai hành lang, một vành đai” - Những điểm thắt nút cần được giải tỏa
Authors: Trần, Đình Thiên
Keywords: Nghiên cứu Trung Quốc
Issue Date: 2007
Series/Report no.: Nghiên cứu Trung Quốc, số 1; tr. 52-56
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/6321
ISSN: 1859-0039
Appears in Collections:Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.