Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/6317
Title: Tìm hiểu những giải pháp giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân ở Trung Quốc hiện nay
Authors: Bùi, Thị Thanh Hương
Keywords: Nghiên cứu Trung Quốc
Issue Date: 2007
Series/Report no.: Nghiên cứu Trung Quốc, số 1; tr. 21-30
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/6317
ISSN: 1859-0039
Appears in Collections:Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.