Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/6311
Title: Một số đánh giá về quá trình cải cách và điều chỉnh chính sách phát triển văn hoá của Trung Quốc từ năm 1978 đến năm 2008
Authors: Chử, Bích Thu
Nguyễn, Thị Thu Phương
Keywords: Nghiên cứu Trung Quốc
Issue Date: 2008
Series/Report no.: Nghiên cứu Trung Quốc, số 9; tr. 48-57
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/6311
ISSN: 1859-0039
Appears in Collections:Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv180S092008048.pdf477,28 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.