Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/6290
Title: Con đường tất yếu tiến bộ phát triển của Trung Quốc đương đại quá trình tìm tòi và đặc điểm bản chất của con đường XHCN đặc sắc Trung Quốc.
Authors: Lạc, Văn Đông
Keywords: Nghiên cứu Trung Quốc
Issue Date: 2009
Series/Report no.: Nghiên cứu Trung Quốc, số 8; tr. 3-9
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/6290
ISSN: 1859-0039
Appears in Collections:Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv180S082009003.pdf434,46 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.