Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/6249
Title: Thơ đăng lãm của Nguyên Du, cuộc hoàn nguyên và đối thoại siêu việt thời gia (Qua một số tác phẩm Bắc hành tạp lục và đường thi)
Authors: Phạm, ánh Sao
Keywords: Nghiên cứu Trung Quốc
Issue Date: 2007
Series/Report no.: Nghiên cứu Trung Quốc, số 6; tr. 65-75
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/6249
ISSN: 1859-0039
Appears in Collections:Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv180S062007065.pdf467,43 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.