Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/6228
Title: Tình hình buôn bán, trao đổi hàng hoá giữa Lai Châu với các tỉnh biên giới Trung Quốc giai đoạn 2001-2006 và dự báo đến 2010
Authors: Trần, Thị Hoa
Keywords: Nghiên cứu Trung Quốc
Issue Date: 2007
Series/Report no.: Nghiên cứu Trung Quốc, số 5; tr. 50-54
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/6228
ISSN: 1859-0039
Appears in Collections:Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv180S052007050.pdf223,63 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.