Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/6210
Title: Khổng tử- từ học thuyết về mô hình xã hội lý tưởng đến công cuộc giáo hoá nâng cao giá trị nhân cách, vai trò nhập thế của con người
Authors: Nguyễn, Thu Phương
Keywords: Nghiên cứu Trung Quốc
Issue Date: 2004
Series/Report no.: Nghiên cứu Trung Quốc, số 5; tr. 44-48
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/6210
ISSN: 1859-0039
Appears in Collections:Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv180S052004044.pdf339,63 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.