Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/6199
Title: Quá trình điều chỉnh chính sách đối với nông nghiệp, nông thôn và nông dân ở Trung Quốc nhìn từ 10 văn kiện số 1
Authors: Nguyễn, Xuân Cường
Keywords: Nghiên cứu Trung Quốc
Issue Date: 2008
Series/Report no.: Nghiên cứu Trung Quốc, số 4; tr. 17-18
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/6199
ISSN: 1859-0039
Appears in Collections:Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv180S042008017.pdf541,01 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.