Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/6172
Title: Sản xuất, tiêu thụ lúa gạo và vai trò của "4 nhà" vùng đồng bằng sông Cửu Long
Authors: Lê, Văn Bảnh
Vũ, Đình Quân
Keywords: Cộng sản
Issue Date: 2010
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản, số 810; tr. 90-94
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/6172
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Tạp chí Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv84S8102010090.pdf150,63 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.